Algemene voorwaarden voor deelname

In dit document kunt u de Algemene Voorwaarden voor deelname aan het panel Panelvp raadplegen (hierna "het contract"), u vindt hier tevens uw rechten en plichten als deelnemer aan het Panel Panelvp.

Het Panel wordt u voorgesteld door Spartoo SAS, vestigingsadres 16 rue henri barbusse, 38100 Grenoble, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Grenoble (Frankrijk) onder het nummer 489 895 821. Telefoonnummer: 085 - 888 30 19.

Het bedrijf zal online Marktonderzoeken uitvoeren op internet bij een populatie of een selectie van Panelleden die toe hebben gezegd actief en regelmatig mee te werken aan voorgestelde onderzoeken.

Het bedrijf gaat een samenwerkingsverband aan met internetgebruikers waarbij de panelleden door middel van een loting tot deelname worden uitgenodigd.

Het panellid neemt vrijwillig en onafhankelijk deel aan de Enquêtes op Panelvp. Deze onafhankelijkheid houdt in dat er geen relatie bestaat tussen het panellid en Panelvp.

Wij raden u aan het Contract hieronder aandachtig te lezen en het indien nodig te printen voordat u zich inschrijft voor Panelvp en voordat u de websites panelvp.com gaat gebruiken. Bij inschrijving voor het Panel op Panelvp geeft u aan de algemene voorwaarden van deelname volledig gelezen en begrepen te hebben. U bevestigt bovendien dat:

• U voldoet aan de voorwaarden van deelname zoals die in artikel 2 beschreven staan.

• U gaat ermee akkoord dat alle artikelen in het contract op uw deelname toepasbaar zijn totdat U zich afmeldt of totdat WIJ u afmelden volgens de bepalingen zoals deze beschreven staan in artikel 4. van het Contract.

1.Definities

Lidmaatschap/deelname: U verklaart met onderstaande bepalingen akkoord te gaan en lid te worden van het panel Contract: De algemene voorwaarden die toepasbaar zijn op het moment van lid worden. Deze kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Wij raden u dus aan deze af en toe opnieuw te raadplegen. Marktonderzoeken/Enquêtes: Onderzoeken naar gedragingen, houdingen en meningen van fysieke en morele personen. Wij: Spartoo Panel: De groep fysieke personen die geaccepteerd heeft deel te nemen aan de enquêtes van Panelvp. Panellid: Alle leden van Panelvp Enquête van bekwaamheid voor deelname: Een aantal vragen inzake zijn profiel dat het panellid dient te beantwoorden waardoor het panel het lid kan leren kennen. Loting: verloting die aan ieder ingeschreven en actief panellid de kans geeft één of meerdere prijzen te winnen. Percentage van deelname: Verhouding tussen het aantal deelnames (aantal volledig ingevulde enquêtes) van een panellid en het aantal enquêtes waarvoor het panellid een uitnodiging heeft ontvangen. U: alle panelleden

2. Deelname aan het panel

Deelname aan het panel is onderhevig aan het volledig invullen van de enquête van Bekwaamheid. Deelname aan het panel is uitsluitend toegestaan aan fysieke personen die minstens 18 jaar zijn of ouder, ongeacht hun nationaliteit.

2. Deelname aan het panel

Het contract gaat in na ontvangst van de bevestigings- en verwelkomingsmail die wij aan het panellid sturen. Het betreft een contract voor onbepaalde tijd. Wij behouden ons het recht voor om het contract ten allen tijde eenzijdig te verbreken.

4.Verplichtingen en verantwoordelijkheden

4.Verplichtingen en verantwoordelijkheden

4.1. Van het panellid

Het panellid verplicht zich actief en regelmatig deel te nemen aan de voorgestelde enquêtes en deze naar waarheid in te vullen. Hij verplicht zich tevens zijn persoonlijke gegevens in zijn account bij te houden en eventueel te wijzigen. Onder actief deelnemen wordt verstaan: deelname aan minstens één op de vijf aan hem voorgestelde enquêtes. Het is niet toegestaan (delen van) het panel te verspreiden, te verveelvuldigen, te kopen of te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit geldt tevens voor het gebruik en de toegang tot het panel. Fraude of misbruik kan aanleiding geven tot vervolging, tot annulering van uw tegoedbonnen, of tot afsluiten van uw lidmaatschap.

4.2.Van Panelvp

Panelvp behoudt zich het recht voor zijn Panelleden per mail te vragen om hun profiel aan te vullen en/of te wijzigen. In het geval van één of meerdere feiten hieronder genoemd, behouden Wij ons het recht voor om, met onmiddellijke ingang en zonder juridische formaliteiten, het contract per mail of per niet-aangeteken,de brief te verbreken: • Oneigenlijk gebruik van Panelvp; • Het aanbrengen van morele schade aan Ons of aan derden; • Schade aan het correct functioneren ; • Overlijden; • Account die als niet actief beschouwd kan worden, dat wil zeggen elke account waarin over een periode van een jaar geen enkele enquête volledig ingevuld is; • Verlies, oneigenlijk gebruik of misbruik van uw gebruikersnaam; • Frauduleus of oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord; • Frauduleus of oneigenlijk gebruik van het Panel (met name het aanmaken van meerdere accounts door éénzelfde persoon, systemen om ongeoorloofd aankoopbonnen te winnen, bijvoorbeeld door een automatisch systeem); • Het ter gebruik stellen van uw account aan derden; • Het in gebreke blijven van het verschaffen van juiste en correcte informatie over Uzelf; • Het niet naleven van Uw plichten met betrekking tot het contract anders dan beschreven in artikel 4.2 hierboven; • Het niet naleven van de bepalingen zoals beschreven in artikel 4.1. In dat geval sluiten wij uw account met onmiddellijke omgang af, zonder u daarover vooraf te informeren. Alle eventuele bijkomende juridische of andere kosten zullen voor uw rekening zijn of op u verhaald worden.

5.Vergoeding van panelleden

Door mee te doen aan het panel en naar aantal deelnames doet het panellid automatisch mee aan de maandelijkse trekking waarbij hij/zij prijzen kan winnen. Om mee te kunnen doen aan deze trekking moet het aantal deelnames aan de enquêtes van het panellid gelijk zijn aan of hoger zijn dan het aantal deelnames dat in zijn klantaccount staat vermeld. Het panellid wordt in zijn account voortdurend op de hoogte gehouden van zijn aantal deelnames en kan zo dus weten of hij/zij meedoet aan de trekking. De trekking vindt elke eerste werkdag van de maand plaats. Elke trekking wordt er een kortingsbon van 100 euro verloot onder de deelnemers. Deze bon kunt u gebruiken op de gehele website van Spartoo.NL en is één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Om mee te kunnen doen aan de maandelijkse trekking moet het panellid hebben meegedaan aan minstens 75% van de voorgestelde enquêtes op de datum voorafgaand aan de trekking. Het panellid kan het percentage deelnames nagaan op de site van Panelvp.com. De panelleden die hebben gewonnen worden hiervan per mail op de hoogte gesteld en zijn/haar naam zal vermeld worden op de site van Panelvp.com. Het panellid is ook automatisch ingeschreven voor de loting bij het verschijnen van elke enquete, met de mogelijkheid om een waardebon van 20 € te winnen (tussen de 4 spellen per enquete, van toepassing op spartoo.nl voor een jaar geldig vanaf de uitgifte datum van de bon). De getrokken panelleden worden per e-mail op de hoogte gebracht. De trekking zal worden uitgevoerd aan het einde van elk onderzoek.

6.Clausule van beperkte aansprakelijkheid

Het panellid is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruiken van het panel, voor de kwaliteit van zijn deelnames, voor de consequenties die hieraan verbonden zijn. SPARTOO is kan niet verantwoordelijk worden gehouden in de volgende gevallen:
• In geval van diensten door een derde verleend
• In geval van niet-naleven van zijn plichten door het panellid
• In geval van (gedeeltelijk) falen van het beschermingssysteem tegen virussen op software en hardware van systemen van panelleden
• In geval van overmacht
• In geval van externe problemen die te maken hebben met de internetaansluiting (verlies van snelheid, verbroken verbinding…)

SPARTOO kan tevens niet verantwoordelijk worden gehouden in de volgende gevallen: • In geval van door het panelllid geleden schade door wijziging of verlies van zijn materiaal en/of van zijn internetaansluiting en/of zijn mailbox en/of zijn wachtwoord. • In geval van technische storingen (aansluiting, versturen van mails, enz.) onafhankelijk van zijn wil • In geval van door de website of het gebruik van de website veroorzaakte schade • In geval van de door het pannellid opgelopen morele schade na deelname aan de enquêtes. • In geval van enquêtes die niet door Spartoo zijn opgezet en die op frauduleuze wijze of niet aan het Panellid zijn verzonden. • In geval van verlies, van diefstal of van onderschepping door een derde van de persoonsgegevens van het Panellid Spartoo kan niet garanderen dat de website panelvp.com toegankelijk is et dat deze site aan de verwachtingen van het panellid voldoet, dat de verbinding tot de website niet verbroken kan worden, dat er geen vertraging, storing, vergissing in of weglating of verlies zal voorkomen van de door het Panellid verstrekte gegevens, dat de website geen enkel virus, Trojaans paard etc bevat of dat de apparatuur van het Panellid in geen geval beschadigd zal worden.

7.Gegevensbeveiliging

Panelleden verplichten zich tot geheimhouding van de gehele inhoud van de studies die voorgesteld worden. Panelvp verplicht zich op zijn beurt tot het nooit en te nimmer aan derden doorgeven van gegevens met betrekking tot inschrijving, noch van antwoorden op de enquêtes, behalve in het geval dat beide partijen het hierover eens zijn. Uw persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Uw inschrijving verplicht u tot niets. Het lid kan op ieder moment zijn inschrijving ongedaan maken door dat in 'Mijn gegevens' op panelvp aan te passen.